Regulamin XIV OSKNF


§1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem „XIV Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych Fizyków”, zwanej dalej „konferencją” jest Koło naukowe fizyków Nabla, działające w Instytucie Matematyki i Fizyki (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy).

2. Konferencja odbędzie się w dniach 6-9 listopada 2015 według „Harmonogramu konferencji”.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:

  • zmiany terminu konferencji z przyczyn od nich niezależnych,
  • odwołania konferencji w przypadku zbyt małej liczby uczestników lub z powodu innych zdarzeń od nich niezależnych,
  • zmiany kolejności wystąpień podanych w „Harmonogramie konferencji” uczestników z przyczyn od nich niezależnych.

4. W przypadku odwołania konferencji organizatorzy zobowiązują się do powiadomienia uczestników przed planowanym dniem rozpoczęcia konferencji.

5. W przypadku odwołania konferencji, wcześniej uiszczona opłata konferencyjna zostanie zwrócona.

6. Językami konferencji jest język polski oraz język angielski.

§2. Uczestnictwo

1. Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego w terminie rejestracji.

2. Warunkiem udziału w konferencji jest uiszczenie opłaty konferencyjnej podanej przez organizatora. Opłatę należy przesłać na konto, zgodnie z informacją podaną przez organizatora zawartą na stronie internetowej.

3. Warunkiem udziału w konferencji jest zatwierdzenie niniejszego regulaminu.

4. Opłata konferencyjna przeznaczona jest na pokrycie kosztów uczestnictwa w konferencji, materiałów konferencyjnych oraz zakwaterowania i wyżywienia.

5. Opłata konferencyjna jest niezależna od prezentowanego materiału i wynosi 240 zł.

6. Nie uiszczenie opłaty konferencyjnej w terminie oznacza rezygnację z udziału w konferencji.

7. Konferencja jest darmowa dla wolnych słuchaczy.

8. Wolnym słuchaczem jest osoba, która nie korzysta z usług i dóbr wymienionych w paragrafie §2 podpunktów 1 i 2.

9. Rejestracja zostanie zakończona dnia 20.10.2014. Ilość uczestników konferencji wynosi 50 osób.

10. Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto wskazane przez organizatorów podczas rejestracji po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi organizatorów o uczestnictwie w konferencji.

11. Podczas konferencji przewidziane są 32 referaty. W przypadku większej ilości zgłoszeń zostanie przeprowadzony konkurs abstraktów.

12. Każdy z uczestników konferencji ma prawo do wystawienia swojego posteru pojedynczo lub w grupach wcześniej określonych.

13. Uczestnicy odpowiadają za szkody i zniszczenia wyrządzone w lokalach udostępnionych na czas konferencji.

14. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NWW uczestnikom konferencji.

15. W przypadku nie zgłoszenia się na konferencję, opłata konferencyjna nie będzie zwracana.

§3. Prezentacja

1. Referat lub plakat przedstawiane w czasie konferencji powinny stanowić samodzielną pracę zgodnie z przepisami prawa autorskiego oraz być własnością uczestnika.

2. Złamanie zasady z podpunktu 1. skutkuje natychmiastowym wykluczeniem z udziału w konferencji bez zwrócenia opłaty konferencyjnej.

3. Organizatorzy nie odpowiadają za złamanie podpunktów 1 i 2 paragrafu 3.

4. Referat lub plakat uczestników będą oceniane przez komisje złożoną z pracowników naukowych z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego oraz Organizatorów.

5. Uczestnicy biorący udział w sesji plakatowej powinni zgłosić się na sesję z wydrukowanymi posterami w formacie A1 lub A0 (układ pionowy).

6. Uczestnik bądź członek danej grupy plakatowej powinien zachować obecność przy swoim posterze, dopóki praca nie zostanie oceniona przez komisję.

7. W przypadku braku oceny plakat automatycznie nie bierze udziału w konkursie posterów.

8. Wszyscy uczestnicy mają prawo do wystawienia swoich plakatów do konkursu.

9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty uczestników.

10. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ankiecie rekrutacyjnej, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz 926 ze zm.


Poniżej można pobrać formatkę do abstraktu. Abstrakt przesłany w innej formie niż przewidzano w formatce nie będzie rozpatrywany.